Intro to Functional Programming by Jean-Louis Giordano

Intro to Functional Programming by Jean-Louis Giordano | ReactJS Goteborg (Nov 2016)