Jolokia fields

Jolokia module

jolokia

jolokia contains metrics exposed via jolokia agent