Process fields

Process metadata fields

process.exe

type: alias

alias to: process.executable

owner

Process owner information.

process.owner.id

Unique identifier of the user.

type: keyword

process.owner.name

Short name or login of the user.

type: keyword

example: albert

process.owner.name.text

type: text